🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

REIGERSHOF

0421.868.935

Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
  BV
  Opgericht in 04-09-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 48,437 € 197,983
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 58,893 € 123,554
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,703 € 7,699
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,910 € 2,139
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -15,070 € 64,591
Financiële opbrengsten € 1,502 € 2,864
Recurrente financiële opbrengsten € 1,502 € 2,864
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,994 € 3,781
Recurrente financiële kosten € 1,994 € 3,781
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -15,561 € 63,674
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 188 € 18,166
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -15,749 € 45,509
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -15,749 € 45,509
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -15,749 € 45,509
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 45,400
Overgedragen winst (verlies) € 120,276 € 136,025
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,609 € 4,856
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 4,609 € 4,856
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 4,609 € 4,856
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 396,787 € 419,296
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 17,214 € 26,695
Voorraden € 17,214 € 26,695
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 8,503 € 11,513
Handelsvorderingen € 3,497 € 11,101
Overige vorderingen € 5,006 € 412
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 225,149 € 259,123
Overlopende rekeningen € 14,299 € 6,771
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 401,396 € 424,152
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 365,007 € 380,756
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 226,138 € 226,138
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 3,500 € 3,500
Beschikbare reserves € 220,779 € 220,779
Overgedragen winst (verlies) € 120,276 € 136,025
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 36,390 € 43,396
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 33,385 € 40,442
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,473 € 4,900
Leveranciers € 3,473 € 4,900
Vooruitbetalingen op bestellingen € 16,006 € 13,090
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,445 € 15,090
Belastingen € 8 € 5,703
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,438 € 9,387
Overige schulden € 7,460 € 7,362
Overlopende rekeningen € 3,005 € 2,955
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 401,396 € 424,152

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot