REIGERSHOF

0421.868.935

Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
  BV
  Opgericht in 04-09-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 99,522 € 48,437
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 58,282 € 58,893
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,247 € 2,703
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,566 € 1,910
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 36,427 € -15,070
Financiële opbrengsten € 1,464 € 1,502
Recurrente financiële opbrengsten € 1,464 € 1,502
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,539 € 1,994
Recurrente financiële kosten € 1,539 € 1,994
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 36,352 € -15,561
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 32,978 € -15,749
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 32,978 € -15,749
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 32,978 € -15,749
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 120,276 € 136,025
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 121,255 € 120,276
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 1,362 € 4,609
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 1,362 € 4,609
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 1,362 € 4,609
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 433,308 € 396,787
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 17,110 € 17,214
Voorraden € 17,110 € 17,214
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,019 € 8,503
Handelsvorderingen € 3,754 € 3,497
Overige vorderingen € 265 € 5,006
Geldbeleggingen € 131,943 € 131,623
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 272,648 € 225,149
Overlopende rekeningen € 7,589 € 14,299
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 434,671 € 401,396
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 397,985 € 365,007
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 258,138 € 226,138
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 252,779 € 220,779
Overgedragen winst (verlies) € 121,255 € 120,276
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 36,686 € 36,390
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 33,629 € 33,385
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 6,312 € 3,473
Leveranciers € 6,312 € 3,473
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,630 € 6,445
Belastingen € 2,926 € 8
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,704 € 6,438
Overige schulden € 4,773 € 7,460
Overlopende rekeningen € 3,057 € 3,005
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 434,671 € 401,396

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot