🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

REIGERSHOF

0421.868.935

Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding)
  BV
  Opgericht in 04-09-1981
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 234,296 € 99,522
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 58,227 € 58,282
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 819 € 3,247
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,128 € 1,566
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 173,122 € 36,427
Financiële opbrengsten € 5,443 € 1,464
Recurrente financiële opbrengsten € 5,443 € 1,464
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 6,012 € 1,539
Recurrente financiële kosten € 6,012 € 1,539
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 172,553 € 36,352
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 122,818 € 32,978
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 122,818 € 32,978
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 122,818 € 32,978
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 121,255 € 120,276
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 123,072 € 121,255
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 544 € 1,362
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 544 € 1,362
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 544 € 1,362
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 534,109 € 433,308
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 17,110
Voorraden € 17,110
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 6,049 € 4,019
Handelsvorderingen € 1,526 € 3,754
Overige vorderingen € 4,523 € 265
Geldbeleggingen € 128,248 € 131,943
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 399,812 € 272,648
Overlopende rekeningen € 7,589
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 534,653 € 434,671
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 520,803 € 397,985
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 379,138 € 258,138
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 373,779 € 252,779
Overgedragen winst (verlies) € 123,072 € 121,255
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 13,850 € 36,686
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 13,793 € 33,629
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 6,120 € 6,312
Leveranciers € 6,120 € 6,312
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,677 € 6,630
Belastingen € 2,985 € 2,926
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,692 € 3,704
Overige schulden € 996 € 4,773
Overlopende rekeningen € 57 € 3,057
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 534,653 € 434,671

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot