🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RODAN INTERIEUR

0430.082.063

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 20-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 731,807 € 548,791
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 674,669 € 526,525
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 30,406 € 40,597
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -20,371
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 13,367 € 1,617
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 13,365 € 423
Financiële opbrengsten € 356 € 1,771
Recurrente financiële opbrengsten € 356 € 1,771
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,148 € 3,271
Recurrente financiële kosten € 4,148 € 3,271
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 9,573 € -1,078
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 6,694
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 2,878 € -1,078
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,878 € -1,078
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 2,878 € -1,078
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 2,028
Overgedragen winst (verlies) € -850
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 53,737 € 74,427
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 53,697 € 74,387
Terreinen en gebouwen € 3,969 € 4,536
Installaties, machines en uitrusting € 36,160 € 50,550
Meubilair en rollend materieel € 13,569 € 19,300
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 40 € 40
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 335,539 € 333,785
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 91,712 € 101,511
Voorraden € 91,712 € 101,511
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 202,833 € 150,804
Handelsvorderingen € 165,762 € 146,323
Overige vorderingen € 37,071 € 4,481
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 33,779 € 71,088
Overlopende rekeningen € 7,215 € 10,382
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 389,276 € 408,211
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 57,979 € 55,101
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 39,387 € 37,359
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 37,528 € 35,500
Overgedragen winst (verlies) € -850
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 331,297 € 353,110
Schulden op meer dan één jaar € 71,520 € 91,651
Financiële schulden € 71,520 € 91,651
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 256,178 € 261,459
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 161,446 € 160,294
Leveranciers € 161,446 € 160,294
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 49,721 € 52,014
Belastingen € 12,913 € 17,910
Bezoldigingen en sociale lasten € 36,808 € 34,104
Overige schulden € 24,882 € 26,429
Overlopende rekeningen € 3,598
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 389,276 € 408,211

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot