🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RODAN INTERIEUR

0430.082.063

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 20-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 891,105 € 731,807
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 828,031 € 674,669
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 34,792 € 30,406
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,546 € 13,367
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 24,736 € 13,365
Financiële opbrengsten € 2,654 € 356
Recurrente financiële opbrengsten € 2,654 € 356
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 5,458 € 4,148
Recurrente financiële kosten € 5,458 € 4,148
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 21,932 € 9,573
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 12,142 € 2,878
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 12,142 € 2,878
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 12,142 € 2,878
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -850
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 71,306 € 53,737
Immateriële vaste activa € 11,488
Materiële vaste activa € 59,818 € 53,697
Terreinen en gebouwen € 3,402 € 3,969
Installaties, machines en uitrusting € 19,435 € 36,160
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 40
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 545,866 € 335,539
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 372,195 € 202,833
Handelsvorderingen € 316,311 € 165,762
Overige vorderingen € 55,883 € 37,071
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 53,042 € 33,779
Overlopende rekeningen € 18,917 € 7,215
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 617,172 € 389,276
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 70,121 € 57,979
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 51,529 € 39,387
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 49,670 € 37,528
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 547,051 € 331,297
Schulden op meer dan één jaar € 85,037 € 71,520
Financiële schulden € 85,037 € 71,520
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 462,014 € 256,178
Financiële schulden € 120,845
Kredietinstellingen € 120,845
Overige leningen
Handelsschulden € 249,084 € 161,446
Leveranciers € 249,084 € 161,446
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 33,407 € 49,721
Belastingen € 1,928 € 12,913
Bezoldigingen en sociale lasten € 31,479 € 36,808
Overige schulden € 23,200 € 24,882
Overlopende rekeningen € 3,598
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 617,172 € 389,276

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot