🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RODAN INTERIEUR

0430.082.063

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 20-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 1,037,773 € 891,105
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 907,363 € 828,031
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 48,900 € 34,792
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 3,774 € 3,546
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 77,736 € 24,736
Financiële opbrengsten € 4,671 € 2,654
Recurrente financiële opbrengsten € 4,671 € 2,654
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,909 € 5,458
Recurrente financiële kosten € 9,909 € 5,458
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 72,497 € 21,932
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 51,105 € 12,142
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 51,105 € 12,142
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 51,105 € 12,142
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 145,126 € 71,306
Immateriële vaste activa € 7,994 € 11,488
Materiële vaste activa € 137,132 € 59,818
Terreinen en gebouwen € 2,835 € 3,402
Installaties, machines en uitrusting € 20,570 € 19,435
Meubilair en rollend materieel € 35,032 € 36,981
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 518,404 € 545,866
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 159,898 € 101,712
Voorraden € 150,000 € 101,712
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 203,818 € 372,195
Handelsvorderingen € 74,799 € 316,311
Overige vorderingen € 129,019 € 55,883
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 131,472 € 53,042
Overlopende rekeningen € 23,216 € 18,917
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 663,529 € 617,172
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 121,226 € 70,121
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 102,634 € 51,529
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 100,775 € 49,670
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 542,303 € 547,051
Schulden op meer dan één jaar € 120,420 € 85,037
Financiële schulden € 120,420 € 85,037
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 421,883 € 462,014
Financiële schulden € 10,000 € 120,845
Kredietinstellingen € 10,000 € 120,845
Overige leningen
Handelsschulden € 249,580 € 249,084
Leveranciers € 249,580 € 249,084
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 83,553 € 33,407
Belastingen € 21,024 € 1,928
Bezoldigingen en sociale lasten € 62,529 € 31,479
Overige schulden € 20,357 € 23,200
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 663,529 € 617,172

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot