🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RODELECH

0429.988.528

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -4,730 € 8,837
Omzet € 24,506 € 46,312
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 3,123 € 2,861
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 812 € 9,115
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -8,666 € -3,139
Financiële opbrengsten € 1
Recurrente financiële opbrengsten € 1
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,615 € 2,679
Recurrente financiële kosten € 2,615 € 2,679
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -11,281 € -5,817
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 200 € 146
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -11,482 € -5,963
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -11,482 € -5,963
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -11,482 € -5,963
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -9,393 € 2,089
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 20,684 € 22,308
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 20,684 € 22,308
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 1,384 € 696
Meubilair en rollend materieel € 1,616 € 1,909
Overige materiële vaste activa € 17,684 € 19,703
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 20,248 € 25,655
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 490 € 5,010
Voorraden € 490 € 4,110
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering € 900
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 18,875 € 14,943
Handelsvorderingen € 12,082 € 8,900
Overige vorderingen € 6,794 € 6,044
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 162 € 5,702
Overlopende rekeningen € 721
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 40,932 € 47,963
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 16,422 € 27,903
Inbreng € 19,831 € 19,831
Onbeschikbaar € 19,831 € 19,831
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 5,983 € 5,983
Onbeschikbare reserves € 1,983 € 1,983
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 4,000 € 4,000
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -9,393 € 2,089
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 24,510 € 20,059
Schulden op meer dan één jaar € 410 € 2,827
Financiële schulden € 410 € 2,827
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 24,101 € 17,233
Financiële schulden € 19,011 € 10,886
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,326 € 2,638
Leveranciers € 2,326 € 2,638
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 347 € 1,357
Belastingen € 347 € 1,357
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 40,932 € 47,963

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot