🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RODELECH

0429.988.528

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -1,147 € -4,730
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 2,413 € 3,123
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 812
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -3,560 € -8,666
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 3,169 € 2,615
Recurrente financiële kosten € 3,169 € 2,615
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -6,728 € -11,281
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -7,369 € -11,482
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,369 € -11,482
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -3,369 € -11,482
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -9,393 € 2,089
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -12,762 € -9,393
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 18,271 € 20,684
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 18,271 € 20,684
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 817 € 1,384
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 12,988 € 20,248
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 12,723 € 18,875
Handelsvorderingen € 10,140 € 12,082
Overige vorderingen € 2,583 € 6,794
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 55 € 162
Overlopende rekeningen € 721
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 31,260 € 40,932
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 9,053 € 16,422
Inbreng € 19,831 € 19,831
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,983 € 5,983
Onbeschikbare reserves € 1,983 € 1,983
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -12,762 € -9,393
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 22,207 € 24,510
Schulden op meer dan één jaar € 410
Financiële schulden € 410
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 22,207 € 24,101
Financiële schulden € 19,891 € 19,011
Kredietinstellingen € 19,891 € 19,011
Overige leningen
Handelsschulden € 1,065 € 2,326
Leveranciers € 1,065 € 2,326
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 841 € 347
Belastingen € 841 € 347
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 31,260 € 40,932

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot