🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

RODELECH

0429.988.528

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 12-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 7,072 € -1,147
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,900 € 2,413
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,001
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 3,171 € -3,560
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,794 € 3,169
Recurrente financiële kosten € 2,794 € 3,169
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 377 € -6,728
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 377 € -7,369
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 377 € -3,369
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 377 € -3,369
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -12,762 € -9,393
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -12,384 € -12,762
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 16,371 € 18,271
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 16,371 € 18,271
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 442 € 817
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 7,196 € 12,988
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 4,497 € 12,723
Handelsvorderingen € 967 € 10,140
Overige vorderingen € 3,531 € 2,583
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 2,489 € 55
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 23,567 € 31,260
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 9,430 € 9,053
Inbreng € 19,831 € 19,831
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,983 € 1,983
Onbeschikbare reserves € 1,983 € 1,983
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) € -12,384 € -12,762
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 14,137 € 22,207
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 14,137 € 22,207
Financiële schulden € 10,535 € 19,891
Kredietinstellingen € 10,535 € 19,891
Overige leningen
Handelsschulden € 2,962 € 1,065
Leveranciers € 2,962 € 1,065
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 641 € 841
Belastingen € 641 € 841
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 23,567 € 31,260

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot