🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

S.R.L. NUTAL & FILS

0429.943.194

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 16-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 267,391 € 312,916
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 254,202 € 274,739
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,847 € 13,770
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,705 € 8,550
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -7,363 € 15,857
Financiële opbrengsten € 2,740 € 1,816
Recurrente financiële opbrengsten € 2,740 € 1,816
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,887 € 5,414
Recurrente financiële kosten € 4,887 € 5,414
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -9,510 € 12,259
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen € 14
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -9,510 € 12,273
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -9,510 € 12,273
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -9,510 € 12,273
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 106,591 € 116,101
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 63,261 € 73,675
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 63,125 € 73,539
Terreinen en gebouwen € 58,612 € 66,590
Installaties, machines en uitrusting € 3,878 € 6,560
Meubilair en rollend materieel € 635 € 389
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 136 € 136
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 426,191 € 434,072
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 166,126 € 151,996
Voorraden € 118,626 € 104,346
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering € 47,500 € 47,650
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 60,265 € 99,932
Handelsvorderingen € 41,225 € 85,265
Overige vorderingen € 19,040 € 14,667
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 185,392 € 167,872
Overlopende rekeningen € 14,408 € 14,272
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 489,452 € 507,747
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 184,818 € 195,586
Inbreng € 21,250 € 21,250
Onbeschikbaar
Kapitaal € 21,250 € 21,250
Geplaatst kapitaal € 21,250
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 52,125 € 52,125
Onbeschikbare reserves € 2,125
Wettelijke reserve € 2,125 € 2,125
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 50,000 € 50,000
Overgedragen winst (verlies) € 106,591 € 116,101
Kapitaalsubsidies € 4,852 € 6,110
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 304,634 € 312,161
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 304,534 € 312,119
Financiële schulden € 150,000 € 150,000
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 85,595 € 95,568
Leveranciers € 85,595 € 95,568
Vooruitbetalingen op bestellingen € 2,746
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 27,243 € 28,719
Belastingen € 2,381 € 1,964
Bezoldigingen en sociale lasten € 24,862 € 26,755
Overige schulden € 38,950 € 37,832
Overlopende rekeningen € 100 € 42
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 489,452 € 507,747

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot