🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

S.R.L. NUTAL & FILS

0429.943.194

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 16-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 268,435 € 267,391
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 233,463 € 254,202
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 11,567 € 11,847
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 9,075 € 8,705
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 14,330 € -7,363
Financiële opbrengsten € 1,791 € 2,740
Recurrente financiële opbrengsten € 1,791 € 2,740
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,609 € 4,886
Recurrente financiële kosten € 4,609 € 4,886
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 11,512 € -9,510
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 11,512 € -9,510
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,512 € -9,510
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 11,512 € -9,510
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 106,591 € 116,101
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 118,103 € 106,591
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 53,603 € 63,261
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 53,467 € 63,125
Terreinen en gebouwen € 50,765 € 58,611
Installaties, machines en uitrusting € 2,348 € 3,878
Meubilair en rollend materieel € 354 € 635
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 136 € 136
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 437,762 € 426,191
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 166,039 € 166,126
Voorraden € 120,989 € 118,626
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 85,079 € 60,266
Handelsvorderingen € 69,686 € 41,225
Overige vorderingen € 15,394 € 19,041
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 172,142 € 185,392
Overlopende rekeningen € 14,503 € 14,408
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 491,366 € 489,452
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 195,462 € 184,818
Inbreng € 21,250 € 21,250
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 52,125 € 52,125
Onbeschikbare reserves € 2,125 € 2,125
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 50,000 € 50,000
Overgedragen winst (verlies) € 118,103 € 106,591
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 295,904 € 304,634
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 295,763 € 304,534
Financiële schulden € 150,000 € 150,000
Kredietinstellingen € 150,000 € 150,000
Overige leningen
Handelsschulden € 78,023 € 85,595
Leveranciers € 78,023 € 85,595
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 27,130 € 27,243
Belastingen € 1,657 € 2,381
Bezoldigingen en sociale lasten € 25,473 € 24,862
Overige schulden € 40,609 € 38,950
Overlopende rekeningen € 141 € 100
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 491,366 € 489,452

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot