🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

S.R.L. NUTAL & FILS

0429.943.194

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 16-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 383,450 € 268,435
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 258,142 € 233,463
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 8,887 € 11,567
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € 6,847
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,813 € 9,075
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 100,760 € 14,330
Financiële opbrengsten € 1,862 € 1,791
Recurrente financiële opbrengsten € 1,862 € 1,791
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,843 € 4,609
Recurrente financiële kosten € 4,843 € 4,609
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 97,780 € 11,512
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 76,551 € 11,512
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 76,551 € 11,512
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 76,551 € 11,512
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 118,103 € 106,591
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 194,653 € 118,103
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 49,002 € 53,603
Immateriële vaste activa € 721
Materiële vaste activa € 48,122 € 53,467
Terreinen en gebouwen € 42,982 € 50,765
Installaties, machines en uitrusting € 5,068 € 2,348
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 159 € 136
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 500,266 € 437,762
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 72,018 € 85,079
Handelsvorderingen € 58,283 € 69,686
Overige vorderingen € 13,735 € 15,394
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 246,799 € 172,142
Overlopende rekeningen € 16,987 € 14,503
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 549,269 € 491,366
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 271,204 € 195,462
Inbreng € 21,250 € 21,250
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 52,125 € 52,125
Onbeschikbare reserves € 2,125 € 2,125
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 50,000 € 50,000
Overgedragen winst (verlies) € 194,653 € 118,103
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 278,064 € 295,904
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 272,814 € 295,763
Financiële schulden € 150,000 € 150,000
Kredietinstellingen € 150,000 € 150,000
Overige leningen
Handelsschulden € 68,114 € 78,023
Leveranciers € 68,114 € 78,023
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 36,015 € 27,130
Belastingen € 22,994 € 1,657
Bezoldigingen en sociale lasten € 13,021 € 25,473
Overige schulden € 18,685 € 40,609
Overlopende rekeningen € 5,250 € 141
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 549,269 € 491,366

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot