SIDO

0426.182.465

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 06-09-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 54,085 € 42,303
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 40,817 € 41,160
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,213 € 4,165
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 9,054 € -3,022
Financiële opbrengsten € 1,836 € 2,385
Recurrente financiële opbrengsten € 1,836 € 2,385
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 16,540 € 17,703
Recurrente financiële kosten € 16,540 € 17,703
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -5,649 € -18,339
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -662 € -13,352
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,853 € -3,837
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,853 € -3,837
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 587,358 € 626,875
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 587,358 € 626,875
Terreinen en gebouwen € 356,109 € 369,687
Installaties, machines en uitrusting € 462 € 924
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 230,787 € 256,265
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 75,796 € 74,531
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 72,646 € 70,174
Handelsvorderingen € 3,998 -
Overige vorderingen € 68,648 € 70,174
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 3,150 € 4,357
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 663,154 € 701,406
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 287,209 € 287,870
Inbreng € 20,000 € 20,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 267,209 € 267,870
Onbeschikbare reserves € 2,000 € 2,000
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 166,406 € 157,553
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 51,843 € 56,830
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 324,103 € 356,706
Schulden op meer dan één jaar € 297,653 € 321,690
Financiële schulden € 297,653 € 321,690
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 26,451 € 35,016
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,110 € 554
Leveranciers € 1,110 € 554
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 674 € 1,526
Belastingen € 674 € 1,526
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 631 € 10,044
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 663,154 € 701,406

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot