SIDO

0426.182.465

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 06-09-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 51,697 € 54,085
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 41,066 € 40,817
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 4,070 € 4,213
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 6,561 € 9,054
Financiële opbrengsten € 2,506 € 1,836
Recurrente financiële opbrengsten € 2,506 € 1,836
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 15,414 € 16,540
Recurrente financiële kosten € 15,414 € 16,540
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -6,346 € -5,649
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -1,359 € -662
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,156 € 8,853
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 8,156 € 8,853
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 546,292 € 587,358
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 546,292 € 587,358
Terreinen en gebouwen € 340,984 € 356,109
Installaties, machines en uitrusting € 462
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa € 205,309 € 230,787
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 88,385 € 75,796
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 83,641 € 72,646
Handelsvorderingen € 3,998
Overige vorderingen € 83,641 € 68,648
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 4,744 € 3,150
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 634,677 € 663,154
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 285,850 € 287,209
Inbreng € 20,000 € 20,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 265,850 € 267,209
Onbeschikbare reserves € 2,000 € 2,000
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 174,562 € 166,406
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 46,855 € 51,843
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 301,972 € 324,103
Schulden op meer dan één jaar € 272,413 € 297,653
Financiële schulden € 272,413 € 297,653
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 272,413
Schulden op ten hoogste één jaar € 29,559 € 26,451
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,439 € 1,110
Leveranciers € 1,439 € 1,110
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 550 € 674
Belastingen € 550 € 674
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 2,330 € 631
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 634,677 € 663,154

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot