🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

SIMALKA

0429.926.566

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 28-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € -14,707 € 29,782
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 14,213 € 16,676
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,417 € 4,044
Niet-recurrente bedrijfskosten € 53
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -31,337 € 9,009
Financiële opbrengsten € 55
Recurrente financiële opbrengsten € 55
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 92 € 3,893
Recurrente financiële kosten € 92 € 3,893
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -31,374 € 5,116
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -31,374 € 5,116
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -31,374 € 5,116
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -31,374 € 5,116
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 5,000
Overgedragen winst (verlies) € -1,770 € 604
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 327,809 € 264,376
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 327,809 € 264,376
Terreinen en gebouwen € 327,299 € 263,611
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 510 € 765
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 139,830 € 244,559
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 22,368 € 52,210
Voorraden € 22,368 € 52,210
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 9,140 € 27,612
Handelsvorderingen € 1,416 € 27,612
Overige vorderingen € 7,724
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 104,970 € 161,013
Overlopende rekeningen € 3,352 € 3,724
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 467,639 € 508,935
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 336,515 € 367,889
Inbreng
Onbeschikbaar
Kapitaal € 296,623 € 296,623
Geplaatst kapitaal € 296,623 € 296,623
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 41,662 € 70,662
Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve € 29,662 € 29,662
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 12,000 € 41,000
Overgedragen winst (verlies) € -1,770 € 604
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 131,124 € 141,047
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 131,124 € 137,214
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,339 € 615
Leveranciers € 1,339 € 615
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 9,314
Belastingen € 9,314
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 129,785 € 127,285
Overlopende rekeningen € 3,833
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 467,639 € 508,935

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot