🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

SIMALKA

0429.926.566

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 28-11-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 11,233 € -14,707
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 16,515 € 14,213
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,846 € 2,417
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -8,127 € -31,337
Financiële opbrengsten € 55
Recurrente financiële opbrengsten € 55
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 60 € 92
Recurrente financiële kosten € 60 € 92
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -8,187 € -31,374
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -8,187 € -31,374
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -8,187 € -31,374
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -8,187 € -31,374
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -9,957 € -1,770
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 321,324 € 327,809
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 321,324 € 327,809
Terreinen en gebouwen € 321,069 € 327,299
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 255 € 510
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 17,978 € 139,830
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 22,368
Voorraden € 22,368
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,416 € 9,140
Handelsvorderingen € 1,416 € 1,416
Overige vorderingen € 7,724
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 15,399 € 104,970
Overlopende rekeningen € 1,163 € 3,352
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 339,302 € 467,639
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 328,327 € 336,515
Inbreng € 296,623 € 296,623
Onbeschikbaar € 296,623 € 296,623
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 41,662 € 41,662
Onbeschikbare reserves € 29,662 € 29,662
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 12,000 € 12,000
Overgedragen winst (verlies) € -9,957 € -1,770
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 10,975 € 131,124
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 10,975 € 131,124
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 5,548 € 1,339
Leveranciers € 5,548 € 1,339
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 609
Belastingen € 609
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 4,818 € 129,785
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 339,302 € 467,639

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot