Transim

0408.480.064

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 12-07-1971
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 74,381 € 55,899
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 78,299 € 61,013
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 17,218 € 17,589
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -21,137 € -22,703
Financiële opbrengsten € 98 -
Recurrente financiële opbrengsten € 98 -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 51 € 127
Recurrente financiële kosten € 51 € 127
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -21,090 € -22,830
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -21,103 € -22,830
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -21,103 € -22,830
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -21,103 € -22,830
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -286,894 € -368,775
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -307,998 € -286,894
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 646,732 € 663,845
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 646,732 € 663,845
Terreinen en gebouwen € 331,109 € 343,290
Installaties, machines en uitrusting € 26,258 € 14,666
Meubilair en rollend materieel - € 44
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 289,364 € 305,844
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 321,685 € 148,569
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 28,000 € 28,000
Voorraden € 28,000 € 28,000
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 9,280 € 14,481
Handelsvorderingen € 9,175 € 14,468
Overige vorderingen € 105 € 13
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 282,944 € 104,462
Overlopende rekeningen € 1,461 € 1,626
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 968,417 € 812,414
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 516,254 € 537,357
Inbreng € 770,000 € 770,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 54,252 € 54,252
Onbeschikbare reserves € 41,646 € 41,646
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 223 € 223
Overgedragen winst (verlies) € -307,998 € -286,894
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 452,162 € 275,056
Schulden op meer dan één jaar € 329,000 -
Financiële schulden € 329,000 -
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 329,000 -
Schulden op ten hoogste één jaar € 115,854 € 267,748
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,245 € 3,814
Leveranciers € 2,245 € 3,814
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,652 € 3,771
Belastingen € 3,652 € 3,771
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 109,956 € 260,164
Overlopende rekeningen € 7,308 € 7,308
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 968,417 € 812,414

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot