🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

TRENSON

0430.064.841

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 31-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 85,982 € -23,769
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 46,238 € 32,632
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 1,651 € 1,516
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 612 € 162
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 37,481 € -58,078
Financiële opbrengsten € 0 -
Recurrente financiële opbrengsten € 0 -
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 170 € 325
Recurrente financiële kosten € 170 € 325
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 37,311 € -58,404
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 32,843 € -59,535
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 32,843 € -59,535
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 32,843 € -59,535
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -91,734 € -32,199
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -91,734 € -91,734
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 4,010 € 4,878
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 2,890 € 3,758
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 959 € 1,179
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,120 € 1,120
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 59,732 € 34,185
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 16,441 € 7,111
Handelsvorderingen € 16,351 € 4,358
Overige vorderingen € 90 € 2,753
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 37,006 € 22,662
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 63,742 € 39,063
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 32,536 € -307
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 105,677 € 72,834
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 84,834 € 70,975
Overgedragen winst (verlies) € -91,734 € -91,734
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 31,206 € 39,370
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 31,206 € 39,370
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 8,854 € 15,887
Leveranciers € 8,854 € 15,887
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 13,936 € 7,796
Belastingen € 9,705 € 5,625
Bezoldigingen en sociale lasten € 4,232 € 2,171
Overige schulden € 8,416 € 10,461
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 63,742 € 39,063

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot