🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

TRENSON

0430.064.841

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 31-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 177,952 € 85,982
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 128,032 € 46,238
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 4,273 € 1,651
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 251 € 612
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 45,396 € 37,481
Financiële opbrengsten - € 0
Recurrente financiële opbrengsten - € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,254 € 170
Recurrente financiële kosten € 1,254 € 170
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 44,142 € 37,311
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 28,032 € 32,843
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 28,032 € 32,843
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 28,032 € 32,843
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -91,734 € -91,734
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -91,734 € -91,734
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 21,331 € 4,010
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 20,210 € 2,890
Terreinen en gebouwen € 16,912 -
Installaties, machines en uitrusting € 665 € 959
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 1,120 € 1,120
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 190,281 € 59,732
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 84,504 € 16,441
Handelsvorderingen € 78,126 € 16,351
Overige vorderingen € 6,378 € 90
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 96,671 € 37,006
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 211,611 € 63,742
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 60,568 € 32,536
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 133,709 € 105,677
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 112,866 € 84,834
Overgedragen winst (verlies) € -91,734 € -91,734
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 151,043 € 31,206
Schulden op meer dan één jaar € 10,501 -
Financiële schulden € 10,501 -
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 140,542 € 31,206
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 98,222 € 8,854
Leveranciers € 98,222 € 8,854
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 27,852 € 13,936
Belastingen € 26,090 € 9,705
Bezoldigingen en sociale lasten € 1,762 € 4,232
Overige schulden € 7,931 € 8,416
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 211,611 € 63,742

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot