🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VAN BAEL

0430.026.140

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 08-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 54,560 € 40,779
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 18,635 € 18,635
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 725 € 758
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 35,201 € 21,386
Financiële opbrengsten € 362 € 843
Recurrente financiële opbrengsten € 362
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 843
Financiële kosten € 3,795 € 4,727
Recurrente financiële kosten € 3,795
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 31,768 € 17,502
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 8,392 € 10,404
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 23,376 € 7,098
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,376 € 7,098
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 23,376 € 7,098
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 23,376 € 7,098
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 55,844 € 74,479
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 55,844 € 74,479
Terreinen en gebouwen € 55,809 € 69,976
Installaties, machines en uitrusting € 4,503
Meubilair en rollend materieel € 36
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 432,200 € 370,998
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 92,285 € 97,000
Voorraden € 92,285 € 97,000
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 10,852
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 10,852
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 262,173 € 182,375
Overlopende rekeningen € 6,235 € 9,264
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 488,044 € 445,477
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 384,934 € 361,558
Inbreng € 150,000 € 150,000
Onbeschikbaar
Kapitaal € 150,000 € 150,000
Geplaatst kapitaal € 150,000 € 150,000
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 234,934 € 211,558
Onbeschikbare reserves € 15,000 € 15,000
Wettelijke reserve € 15,000 € 15,000
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 219,934 € 196,558
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 103,110 € 83,919
Schulden op meer dan één jaar € 47,266 € 61,445
Financiële schulden € 47,266 € 61,445
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 55,844 € 22,473
Financiële schulden € 14,180
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 9,033 € 5,832
Leveranciers € 9,033 € 5,832
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 9,924 € 2,462
Belastingen € 9,924 € 2,462
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 22,708
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 488,044 € 445,477

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot