VAN EECHOUTE

0425.783.775

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 04-05-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 60,956 € 61,994
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 13,747 € 15,881
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 22,120 € 21,833
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 8,133 € 6,731
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 16,956 € 17,549
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,566 € 11,221
Recurrente financiële kosten € 9,566 € 11,221
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,390 € 6,328
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,251 € 2,170
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 5,140 € 4,158
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,140 € 4,158
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 5,140 € 4,158
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 81,979 € 76,839
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 473,900 € 448,813
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 473,541 € 448,454
Terreinen en gebouwen € 469,079 € 443,992
Installaties, machines en uitrusting € 4,462 € 4,462
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 359 € 359
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 32,817 € 9,790
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 5,124 € 9,397
Handelsvorderingen € 1,633 € 3,772
Overige vorderingen € 3,491 € 5,626
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 193 € 392
Overlopende rekeningen € 27,500
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 506,717 € 458,603
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 135,322 € 130,182
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar € 18,592 € 18,592
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 34,751 € 34,751
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 32,892 € 32,892
Overgedragen winst (verlies) € 81,979 € 76,839
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 371,395 € 328,420
Schulden op meer dan één jaar € 182,038 € 209,417
Financiële schulden € 182,038 € 209,417
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 189,357 € 119,003
Financiële schulden € 8,510
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 36,954 € 34,571
Leveranciers € 36,954 € 34,571
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 8,022 € 12,578
Belastingen € 4,421 € 8,595
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,601 € 3,983
Overige schulden € 117,002 € 37,161
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 506,717 € 458,603

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot