VAN EECHOUTE

0425.783.775

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 04-05-1984
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 67,785 € 60,956
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 16,225 € 13,747
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 31,083 € 22,120
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,774 € 8,133
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 14,703 € 16,956
Financiële opbrengsten € 67
Recurrente financiële opbrengsten € 67
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 9,791 € 9,566
Recurrente financiële kosten € 9,791 € 9,566
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 4,980 € 7,390
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 4,980 € 5,140
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,980 € 5,140
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 4,980 € 5,140
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 81,979 € 76,839
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 86,959 € 81,979
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 650,727 € 473,900
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 650,368 € 473,541
Terreinen en gebouwen € 645,906 € 469,079
Installaties, machines en uitrusting € 4,462 € 4,462
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 359 € 359
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 327,913 € 32,817
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 295,393
Voorraden € 295,393
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 10,717 € 5,124
Handelsvorderingen € 3,940 € 1,633
Overige vorderingen € 6,778 € 3,491
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,802 € 193
Overlopende rekeningen € 20,000 € 27,500
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 978,639 € 506,717
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 140,302 € 135,322
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 34,751 € 34,751
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 32,892 € 32,892
Overgedragen winst (verlies) € 86,959 € 81,979
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 838,337 € 371,394
Schulden op meer dan één jaar € 161,141 € 182,038
Financiële schulden € 161,141 € 182,038
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 677,196 € 189,356
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 13,057 € 36,954
Leveranciers € 13,057 € 36,954
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 6,272 € 8,021
Belastingen € 2,251 € 4,419
Bezoldigingen en sociale lasten € 4,021 € 3,602
Overige schulden € 467,329 € 117,002
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 978,639 € 506,717

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot