🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERHEES

0430.008.918

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 66,864 € 62,635
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 34,103 € 51,428
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 23,813 € 17,595
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,121 € 1,935
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 7,827 € -8,323
Financiële opbrengsten € 5 € 26
Recurrente financiële opbrengsten € 5 € 26
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 664 € 570
Recurrente financiële kosten € 664 € 570
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 7,168 € -8,866
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 746
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 6,422 € -8,866
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,422 € -8,866
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 6,422 € -8,866
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 6,400
Overgedragen winst (verlies) € 6,790 € -3,231
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 77,368 € 47,262
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 77,368 € 47,262
Terreinen en gebouwen € 4,986 € 8,283
Installaties, machines en uitrusting € 10,912 € 9,141
Meubilair en rollend materieel € 61,471 € 29,838
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 83,997 € 84,262
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 4,095 € 6,005
Voorraden € 4,095 € 6,005
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 42,660 € 43,166
Handelsvorderingen € 42,660 € 39,031
Overige vorderingen € 4,135
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 33,966 € 35,091
Overlopende rekeningen € 3,276
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 161,365 € 131,524
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 85,735 € 79,313
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal € 18,592
Geplaatst kapitaal € 18,592
Buiten kapitaal € 18,592
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 60,352 € 63,952
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 58,493 € 62,093
Overgedragen winst (verlies) € 6,790 € -3,231
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 75,631 € 52,211
Schulden op meer dan één jaar € 7,318 € 5,456
Financiële schulden € 7,318 € 5,456
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 68,313 € 46,755
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 22,623 € 18,124
Leveranciers € 22,623 € 18,124
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 9,622 € 8,395
Belastingen € 3,571 € 1,569
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,051 € 6,827
Overige schulden € 25,320 € 12,566
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 161,365 € 131,524

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot