🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERHEES

0430.008.918

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 52,451 € 66,864
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 22,055 € 34,103
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 24,706 € 23,813
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,337 € 1,121
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 4,353 € 7,827
Financiële opbrengsten € 5
Recurrente financiële opbrengsten € 5
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 624 € 664
Recurrente financiële kosten € 624 € 664
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 3,729 € 7,168
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 3,274 € 6,422
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,274 € 6,422
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 3,274 € 6,422
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 6,790 € -3,231
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 6,790 € 6,790
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 66,076 € 77,368
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 66,076 € 77,368
Terreinen en gebouwen € 13,371 € 4,986
Installaties, machines en uitrusting € 7,651 € 10,912
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 73,877 € 83,997
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 21,808 € 42,660
Handelsvorderingen € 20,778 € 42,660
Overige vorderingen € 1,030
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 42,454 € 33,966
Overlopende rekeningen € 2,540 € 3,276
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 139,953 € 161,365
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 89,009 € 85,735
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 18,592 € 18,592
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 63,626 € 60,352
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 61,767 € 58,493
Overgedragen winst (verlies) € 6,790 € 6,790
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 50,944 € 75,631
Schulden op meer dan één jaar € 7,866 € 7,318
Financiële schulden € 7,866 € 7,318
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 7,866 € 7,318
Schulden op ten hoogste één jaar € 43,079 € 68,313
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 20,599 € 22,623
Leveranciers € 20,599 € 22,623
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 3,718 € 9,622
Belastingen € 437 € 3,571
Bezoldigingen en sociale lasten € 3,281 € 6,051
Overige schulden € 8,080 € 25,320
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 139,953 € 161,365

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot