🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERHEES

0430.008.918

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 82,686 € 52,451
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 32,026 € 22,055
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 25,704 € 24,706
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,449 € 1,337
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 23,508 € 4,353
Financiële opbrengsten € 3
Recurrente financiële opbrengsten € 3
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 797 € 624
Recurrente financiële kosten € 797 € 624
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 22,714 € 3,729
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 18,798 € 3,274
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 18,798 € 3,274
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 18,798 € 3,274
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 6,790 € 6,790
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 6,794 € 6,790
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 65,280 € 66,076
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 65,280 € 66,076
Terreinen en gebouwen € 14,691 € 13,371
Installaties, machines en uitrusting € 7,108 € 7,651
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 84,975 € 73,877
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 14,429 € 21,808
Handelsvorderingen € 14,429 € 20,778
Overige vorderingen € 1,030
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 62,300 € 42,454
Overlopende rekeningen € 2,540
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 150,254 € 139,953
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 107,807 € 89,009
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 18,592 € 18,592
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 82,421 € 63,626
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 80,562 € 61,767
Overgedragen winst (verlies) € 6,794 € 6,790
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 42,447 € 50,944
Schulden op meer dan één jaar € 6,351 € 7,866
Financiële schulden € 6,351 € 7,866
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 6,351 € 7,866
Schulden op ten hoogste één jaar € 36,097 € 43,079
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 9,081 € 20,599
Leveranciers € 9,081 € 20,599
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 9,547 € 3,718
Belastingen € 6,975 € 437
Bezoldigingen en sociale lasten € 2,572 € 3,281
Overige schulden € 7,987 € 8,080
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 150,254 € 139,953

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot