🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Verjans Transport

0430.109.975

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 74,486 € 92,915
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 55,277 € 52,757
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 28,377 € 54,173
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 28,520 € 2,056
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -37,688 € -16,070
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,741 € 1,248
Recurrente financiële kosten € 1,741 € 1,248
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -39,429 € -17,318
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -39,429 € -17,318
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -39,429 € -17,318
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -39,429 € -17,318
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -165,338 € -125,910
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 78,777 € 129,806
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 78,372 € 129,401
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 78,372 € 103,539
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 405 € 405
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 4,257 € 52,681
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 633 € 452
Handelsvorderingen € 626 € 445
Overige vorderingen € 7 € 7
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 1,810 € 50,438
Overlopende rekeningen € 1,814 € 1,791
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 83,034 € 182,487
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -85,500 € -46,072
Inbreng € 37,432 € 37,432
Onbeschikbaar
Kapitaal € 37,432
Geplaatst kapitaal € 37,432
Buiten kapitaal € 37,432
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 42,406 € 42,406
Onbeschikbare reserves € 3,743 € 3,743
Wettelijke reserve € 3,743
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 17,946 € 17,946
Beschikbare reserves € 20,717 € 20,717
Overgedragen winst (verlies) € -165,338 € -125,910
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 168,535 € 228,559
Schulden op meer dan één jaar € 46,680 € 69,508
Financiële schulden € 46,680 € 69,508
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 121,845 € 159,042
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 3,440 € 6,892
Leveranciers € 3,440 € 6,892
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 7,197 € 8,131
Belastingen € 1,090 € 2,475
Bezoldigingen en sociale lasten € 6,108 € 5,657
Overige schulden € 88,380 € 107,822
Overlopende rekeningen € 9 € 9
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 83,034 € 182,487

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot