🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Verjans Transport

0430.109.975

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 73,050 € 74,486
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 55,365 € 55,277
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 22,876 € 28,377
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,113 € 28,520
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -7,303 € -37,688
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,444 € 1,741
Recurrente financiële kosten € 1,444 € 1,741
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -8,748 € -39,429
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -8,748 € -39,429
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -8,748 € -39,429
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -8,748 € -39,429
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -165,338 € -125,910
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -174,086 € -165,338
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 55,901 € 78,777
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 55,496 € 78,372
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel € 55,496 € 78,372
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 405 € 405
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 10,148 € 4,257
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 3,319 € 633
Handelsvorderingen € 2,837 € 626
Overige vorderingen € 482 € 7
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 5,362 € 1,810
Overlopende rekeningen € 1,467 € 1,814
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 66,049 € 83,034
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -94,248 € -85,500
Inbreng € 37,432 € 37,432
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 37,432 € 37,432
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 42,406 € 42,406
Onbeschikbare reserves € 3,743 € 3,743
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 20,717 € 20,717
Overgedragen winst (verlies) € -174,086 € -165,338
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 160,297 € 168,535
Schulden op meer dan één jaar € 23,513 € 46,680
Financiële schulden € 23,513 € 46,680
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 136,775 € 121,845
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 2,765 € 3,440
Leveranciers € 2,765 € 3,440
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 5,403 € 7,197
Belastingen € 7 € 1,090
Bezoldigingen en sociale lasten € 5,396 € 6,108
Overige schulden € 105,439 € 88,380
Overlopende rekeningen € 9 € 9
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 66,049 € 83,034

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot