🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

Verjans Transport

0430.109.975

Normale toestand
  BVBA
  Opgericht in 23-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 115,922 € 73,050
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 58,385 € 55,365
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 18,470 € 22,876
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 2,308 € 2,113
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 36,759 € -7,303
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,107 € 1,444
Recurrente financiële kosten € 1,107 € 1,444
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 35,652 € -8,748
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 35,652 € -8,748
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,652 € -8,748
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 35,652 € -8,748
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € -174,086 € -165,338
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € -138,433 € -174,086
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 35,270 € 55,901
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 34,865 € 55,496
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 405 € 405
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 84,755 € 10,148
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 192 € 3,319
Handelsvorderingen € 2,837
Overige vorderingen € 192 € 482
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 83,777 € 5,362
Overlopende rekeningen € 786 € 1,467
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 120,026 € 66,049
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € -58,595 € -94,248
Inbreng € 37,432 € 37,432
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 37,432 € 37,432
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 42,406 € 42,406
Onbeschikbare reserves € 3,743 € 3,743
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 20,717 € 20,717
Overgedragen winst (verlies) € -138,433 € -174,086
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 178,621 € 160,297
Schulden op meer dan één jaar € 23,513
Financiële schulden € 23,513
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 166,693 € 136,775
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,497 € 2,765
Leveranciers € 1,497 € 2,765
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 10,693 € 5,403
Belastingen € 717 € 7
Bezoldigingen en sociale lasten € 9,976 € 5,396
Overige schulden € 130,990 € 105,439
Overlopende rekeningen € 11,928 € 9
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 120,026 € 66,049

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot