🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERVLOET GROENTENTEELT

0429.960.220

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 553,783 € 562,077
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 234,648 € 218,902
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 87,358 € 89,303
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 13,286 € 24,578
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 218,491 € 229,294
Financiële opbrengsten € 7,472 € 3,827
Recurrente financiële opbrengsten € 7,472 € 3,827
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 2,644 € 3,429
Recurrente financiële kosten € 2,644 € 3,429
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 223,319 € 229,692
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 70,000 € 37,661
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 153,319 € 192,031
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 153,319 € 192,031
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 153,319 € 192,031
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 153,319 € 136,250
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 705,603 € 759,992
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 704,363 € 758,752
Terreinen en gebouwen € 190,651 € 190,651
Installaties, machines en uitrusting € 369,183 € 420,670
Meubilair en rollend materieel € 138,480 € 147,431
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 6,048
Financiële vaste activa € 1,240 € 1,240
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 694,433 € 610,124
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 43,906 € 58,047
Handelsvorderingen € 43,410 € 52,805
Overige vorderingen € 497 € 5,242
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 490,375 € 172,018
Overlopende rekeningen € 160,152 € 380,059
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,400,036 € 1,370,116
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,073,980 € 920,661
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 18,592 € 18,592
Uitgiftepremies € 18,592 € 18,592
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 1,055,388 € 902,069
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve € 1,859
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves € 18,750 € 18,750
Beschikbare reserves € 1,034,779 € 881,460
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 326,056 € 449,455
Schulden op meer dan één jaar € 65,625 € 153,125
Financiële schulden € 65,625 € 153,125
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 246,303 € 206,666
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 80,477 € 49,894
Leveranciers € 80,477 € 49,894
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 68,288 € 45,151
Belastingen € 59,596 € 37,659
Bezoldigingen en sociale lasten € 8,692 € 7,492
Overige schulden € 10,037 € 24,121
Overlopende rekeningen € 14,128 € 89,663
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,400,036 € 1,370,116

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot