🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

VERVLOET GROENTENTEELT

0429.960.220

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 02-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 496,884 € 553,783
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 237,000 € 234,648
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 80,821 € 87,358
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 11,618 € 13,286
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 167,445 € 218,491
Financiële opbrengsten € 9,284 € 7,472
Recurrente financiële opbrengsten € 9,284 € 7,472
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,674 € 2,644
Recurrente financiële kosten € 1,674 € 2,644
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 175,055 € 223,319
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 124,717 € 153,319
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 124,717 € 153,319
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 124,717 € 153,319
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies)
Uit te keren winst € 260,283
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 707,939 € 705,603
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 706,699 € 704,363
Terreinen en gebouwen € 211,276 € 190,651
Installaties, machines en uitrusting € 334,819 € 369,183
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen € 46,159 € 6,048
Financiële vaste activa € 1,240 € 1,240
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 775,742 € 694,433
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 138,472 € 43,906
Handelsvorderingen € 113,734 € 43,410
Overige vorderingen € 24,738 € 497
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 458,467 € 490,375
Overlopende rekeningen € 178,803 € 160,152
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 1,483,681 € 1,400,036
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 938,415 € 1,073,980
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal € 18,592 € 18,592
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 919,823 € 1,055,388
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 899,214 € 1,034,779
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 545,266 € 326,056
Schulden op meer dan één jaar € 65,625
Financiële schulden € 65,625
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen € 65,625
Schulden op ten hoogste één jaar € 529,357 € 246,303
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 217,583 € 80,477
Leveranciers € 217,583 € 80,477
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 14,003 € 68,288
Belastingen € 4,999 € 59,596
Bezoldigingen en sociale lasten € 9,004 € 8,692
Overige schulden € 232,145 € 10,037
Overlopende rekeningen € 15,909 € 14,128
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 1,483,681 € 1,400,036

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot