🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

WEST - LAND

0430.097.208

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 36,374 € -1,571
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 7,946 € 15,369
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 1,669 € 919
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 26,759 € -17,858
Financiële opbrengsten € 0
Recurrente financiële opbrengsten € 0
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 4,125 € 194
Recurrente financiële kosten € 4,125 € 194
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 22,634 € -18,052
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 22,634 € -18,052
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 22,634 € -18,052
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 22,634 € -18,052
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 152,525 € 170,577
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 175,159 € 152,525
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 296,288 € 304,224
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 296,288 € 304,224
Terreinen en gebouwen € 275,402 € 304,224
Installaties, machines en uitrusting € 20,887
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 324,187 € 118,947
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 117,063 € 92,063
Handelsvorderingen € 50,000 € 50,000
Overige vorderingen € 67,063 € 42,063
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 207,123 € 26,884
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 620,475 € 423,171
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 445,129 € 422,495
Inbreng € 18,592 € 18,592
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 251,378 € 251,378
Onbeschikbare reserves € 1,859 € 1,859
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 246,206 € 246,206
Overgedragen winst (verlies) € 175,159 € 152,525
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 175,346 € 676
Schulden op meer dan één jaar € 174,643
Financiële schulden € 174,643
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 703 € 676
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 27
Leveranciers € 27
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden € 676 € 676
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 620,475 € 423,171

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot