🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

XHENEUMONT INVEST

0429.925.675

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 04-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 64,872 € 54,981
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 23,087 € 23,087
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,284 € 5,338
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 36,501 € 26,556
Financiële opbrengsten € 240
Recurrente financiële opbrengsten € 240
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 515 € 1,726
Recurrente financiële kosten € 515 € 1,726
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 35,986 € 25,070
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 11,389 € 8,966
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 24,597 € 16,104
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 24,597 € 16,104
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 24,597 € 16,104
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen € 24,000 € 15,500
Overgedragen winst (verlies) € 1,668 € 1,071
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 70,971 € 94,058
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 70,971 € 94,058
Terreinen en gebouwen € 62,208 € 72,354
Installaties, machines en uitrusting € 8,762 € 21,703
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa -
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 54,734 € 32,515
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar - € 9,378
Handelsvorderingen - € 9,378
Overige vorderingen - -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 54,734 € 22,329
Overlopende rekeningen - € 809
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 125,705 € 126,573
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 100,168 € 75,571
Inbreng € 20,000 € 20,000
Onbeschikbaar € 20,000 € 20,000
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 78,500 € 54,500
Onbeschikbare reserves € 2,000 € 2,000
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 76,500 € 52,500
Overgedragen winst (verlies) € 1,668 € 1,071
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 25,537 € 51,002
Schulden op meer dan één jaar € 18,000 € 19,837
Financiële schulden - € 1,837
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 7,436 € 30,951
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,570 -
Leveranciers € 1,570 -
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 4,029 € 3,986
Belastingen € 4,029 € 3,986
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden -
Overlopende rekeningen € 102 € 214
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 125,705 € 126,573

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot