🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

XHENEUMONT INVEST

0429.925.675

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 04-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 39,842 € 64,872
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 19,662 € 23,087
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,321 € 5,284
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 14,859 € 36,501
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 330 € 515
Recurrente financiële kosten € 330 € 515
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 14,528 € 35,986
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € 14,264 € 24,597
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 14,264 € 24,597
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 14,264 € 24,597
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,668 € 1,071
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 1,932 € 1,668
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 105,191 € 70,971
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 105,191 € 70,971
Terreinen en gebouwen € 52,063 € 62,208
Installaties, machines en uitrusting € 53,129 € 8,762
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 27,353 € 54,734
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 9,739 -
Handelsvorderingen -
Overige vorderingen € 9,739 -
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 17,615 € 54,734
Overlopende rekeningen -
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 132,545 € 125,705
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 114,432 € 100,168
Inbreng € 20,000 € 20,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 92,500 € 78,500
Onbeschikbare reserves € 2,000 € 2,000
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 90,500 € 76,500
Overgedragen winst (verlies) € 1,932 € 1,668
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 18,113 € 25,537
Schulden op meer dan één jaar € 18,000 € 18,000
Financiële schulden -
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar - € 7,436
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden - € 1,570
Leveranciers - € 1,570
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - € 4,029
Belastingen - € 4,029
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen € 113 € 102
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 132,545 € 125,705

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot