🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

XHENEUMONT INVEST

0429.925.675

Normale toestand
  BV
  Opgericht in 04-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten
Brutomarge € 20,809 € 39,842
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 30,006 € 19,662
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 5,443 € 5,321
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -14,639 € 14,859
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 1,685 € 330
Recurrente financiële kosten € 1,685 € 330
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -16,324 € 14,528
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar € -16,324 € 14,264
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -16,324 € 14,264
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -16,324 € 14,264
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 1,932 € 1,668
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 608 € 1,932
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 143,201 € 105,191
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 143,201 € 105,191
Terreinen en gebouwen € 41,917 € 52,063
Installaties, machines en uitrusting € 101,284 € 53,129
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 34,308 € 27,353
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 9,744 € 9,739
Handelsvorderingen
Overige vorderingen € 9,744 € 9,739
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 24,564 € 17,615
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 177,509 € 132,545
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 98,108 € 114,432
Inbreng € 20,000 € 20,000
Onbeschikbaar
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 77,500 € 92,500
Onbeschikbare reserves € 2,000 € 2,000
Wettelijke reserve
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 75,500 € 90,500
Overgedragen winst (verlies) € 608 € 1,932
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 79,401 € 18,113
Schulden op meer dan één jaar € 56,719 € 18,000
Financiële schulden € 38,719
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 22,683 -
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden - -
Leveranciers - -
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten - -
Belastingen - -
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden -
Overlopende rekeningen - € 113
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 177,509 € 132,545

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot