🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DEHOLI

0430.077.313

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 12,400,598 € 12,190,557
Brutomarge
Omzet € 12,541,621 € 11,403,314
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) € -282,305 € 386,041
Geproduceerde vaste activa € 35,025 € 302,209
Andere bedrijfsopbrengsten € 103,126 € 98,993
Bedrijfskosten € 12,162,105 € 11,708,263
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 8,854,709 € 7,994,505
Aankopen € 8,843,212 € 8,000,427
Voorraad: afname (toename) € 11,497 € -5,922
Diensten en diverse goederen € 1,406,538 € 1,361,454
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,910,322 € 2,178,033
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 48,861 € 50,342
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -18,157
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -90,253 € 90,253
Andere bedrijfskosten € 50,085 € 33,677
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € 238,492 € 482,293
Financiële opbrengsten € 59,921 € 67,494
Recurrente financiële opbrengsten € 59,921 € 67,494
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 59,039 € 67,494
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten € 19,991 € 22,510
Recurrente financiële kosten € 19,991 € 22,510
Kosten van schulden € 2,779 € 3,844
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 17,211 € 18,666
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € 278,423 € 527,277
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 74,335 € 137,970
Belastingen € 82,376 € 137,970
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 8,041
Winst (Verlies) van het boekjaar € 204,088 € 389,307
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 204,088 € 389,307
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € 204,088 € 389,307
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 693,758 € 509,671
Uit te keren winst € 20,000 € 590,081
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 443,390 € 364,321
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 435,081 € 356,513
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 52,202 € 38,687
Meubilair en rollend materieel € 65,807 € 20,667
Overige materiële vaste activa € 317,073 € 297,158
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 8,309 € 7,809
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA € 3,906,910 € 4,020,701
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering € 542,556 € 836,358
Voorraden € 162,944 € 174,441
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering € 379,612 € 661,917
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 2,794,648 € 2,579,594
Handelsvorderingen € 2,754,307 € 2,483,291
Overige vorderingen € 40,341 € 96,303
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 565,538 € 604,195
Overlopende rekeningen € 4,168 € 554
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,350,300 € 4,385,022
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,641,916 € 1,457,829
Inbreng € 697,671 € 697,671
Onbeschikbaar
Kapitaal € 697,671 € 697,671
Geplaatst kapitaal € 697,671 € 697,671
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 250,486 € 250,486
Onbeschikbare reserves € 69,767 € 69,767
Wettelijke reserve € 69,767 € 69,767
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 180,719 € 180,719
Overgedragen winst (verlies) € 693,758 € 509,671
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 90,253
Voorzieningen voor risico's en kosten € 90,253
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten € 90,253
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,708,383 € 2,836,941
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,705,183 € 2,836,941
Financiële schulden € 55,080
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden € 1,891,059 € 1,300,466
Leveranciers € 1,891,059 € 1,300,466
Vooruitbetalingen op bestellingen € 297,877 € 385,035
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 441,168 € 411,651
Belastingen € 204,428 € 114,398
Bezoldigingen en sociale lasten € 236,740 € 297,253
Overige schulden € 20,000 € 739,789
Overlopende rekeningen € 3,200
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,350,300 € 4,385,022

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot