🚀 Tijdelijke aanbieding€999 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

Bekijk aanbieding

DEHOLI

0430.077.313

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 6,086,146 € 12,400,598
Brutomarge
Omzet € 6,061,403 € 12,541,621
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 94,449 € 103,126
Bedrijfskosten € 6,524,133 € 12,162,105
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 2,892,501 € 8,854,709
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 1,572,297 € 1,406,538
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 1,962,278 € 1,910,322
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 60,082 € 48,861
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) € -18,157
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) € -90,253
Andere bedrijfskosten € 36,975 € 50,085
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -437,987 € 238,492
Financiële opbrengsten € 56,933 € 59,921
Recurrente financiële opbrengsten € 1,916 € 59,921
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 1,916 € 59,039
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 55,017
Financiële kosten € 17,935 € 19,991
Recurrente financiële kosten € 17,935 € 19,991
Kosten van schulden € 2,779
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 17,935 € 17,211
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -398,988 € 278,423
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 128 € 74,335
Belastingen € 1,543 € 82,376
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 1,416 € 8,041
Winst (Verlies) van het boekjaar € -399,116 € 204,088
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -399,116 € 204,088
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -399,116 € 204,088
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 693,758 € 509,671
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 294,642 € 693,758
Uit te keren winst € 20,000
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 448,541 € 443,390
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 448,041 € 435,081
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 29,845 € 52,202
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 500 € 8,309
Verbonden ondernemingen € 124
Deelnemingen € 124
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 500 € 8,185
Aandelen en deelbewijzen € 7,685
Vorderingen en borgtochten in contanten € 500 € 500
VLOTTENDE ACTIVA € 2,764,562 € 3,906,910
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,793,529 € 2,794,648
Handelsvorderingen € 1,792,794 € 2,754,307
Overige vorderingen € 735 € 40,341
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 519,773 € 565,538
Overlopende rekeningen € 11,537 € 4,168
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 3,213,103 € 4,350,300
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,242,800 € 1,641,916
Inbreng € 697,671 € 697,671
Onbeschikbaar
Kapitaal € 697,671 € 697,671
Geplaatst kapitaal € 697,671 € 697,671
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 250,486 € 250,486
Onbeschikbare reserves € 69,767 € 69,767
Wettelijke reserve € 69,767 € 69,767
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 180,719 € 180,719
Overgedragen winst (verlies) € 294,642 € 693,758
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 1,970,302 € 2,708,383
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 1,958,302 € 2,705,183
Financiële schulden € 50,878 € 55,080
Kredietinstellingen € 50,878 € 55,080
Overige leningen
Handelsschulden € 855,830 € 1,891,059
Leveranciers € 855,830 € 1,891,059
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 299,846 € 441,168
Belastingen € 116,966 € 204,428
Bezoldigingen en sociale lasten € 182,880 € 236,740
Overige schulden € 79,242 € 20,000
Overlopende rekeningen € 12,000 € 3,200
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 3,213,103 € 4,350,300

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot