🚀 Tijdelijke aanbieding €699 voor levenslange Pro-toegang - Betaal één keer, bezit het voor altijd

DEHOLI

0430.077.313

Normale toestand
  NV
  Opgericht in 18-12-1986
Resultatenrekening Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten € 10,257,990 € 6,086,146
Brutomarge
Omzet € 9,720,452 € 6,061,403
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten € 131,612 € 94,449
Bedrijfskosten € 10,364,517 € 6,524,133
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen € 6,492,920 € 2,892,501
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
Diensten en diverse goederen € 1,667,179 € 1,572,297
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen € 2,096,298 € 1,962,278
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa € 71,098 € 60,082
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
Andere bedrijfskosten € 37,022 € 36,975
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) € -106,527 € -437,987
Financiële opbrengsten € 1,733 € 56,933
Recurrente financiële opbrengsten € 1,733 € 1,916
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten € 1,733 € 1,916
Niet-recurrente financiële opbrengsten € 55,017
Financiële kosten € 20,182 € 17,935
Recurrente financiële kosten € 20,182 € 17,935
Kosten van schulden € 5,918
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
Andere financiële kosten € 14,264 € 17,935
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting € -124,976 € -398,988
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat € 2,283 € 128
Belastingen € 2,283 € 1,543
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen € 1,416
Winst (Verlies) van het boekjaar € -127,258 € -399,116
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -127,258 € -399,116
Resultatenverwerking Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar € -127,258 € -399,116
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar € 294,642 € 693,758
Toevoeging aan het eigen vermogen
Overgedragen winst (verlies) € 167,384 € 294,642
Uit te keren winst
Activa Boekjaar Vorig boekjaar
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA € 458,264 € 448,541
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa € 457,764 € 448,041
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting € 47,906 € 29,845
Meubilair en rollend materieel
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa € 500 € 500
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa € 500 € 500
Aandelen en deelbewijzen
Vorderingen en borgtochten in contanten € 500 € 500
VLOTTENDE ACTIVA € 3,562,681 € 2,764,562
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Handelsgoederen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar € 1,940,973 € 1,793,529
Handelsvorderingen € 1,890,421 € 1,792,794
Overige vorderingen € 50,552 € 735
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen € 798,316 € 519,773
Overlopende rekeningen € 19,055 € 11,537
TOTAAL VAN DE ACTIVA € 4,020,945 € 3,213,103
Passiva Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN € 1,115,542 € 1,242,800
Inbreng € 697,671 € 697,671
Onbeschikbaar
Kapitaal € 697,671 € 697,671
Geplaatst kapitaal € 697,671 € 697,671
Buiten kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves € 250,486 € 250,486
Onbeschikbare reserves € 69,767 € 69,767
Wettelijke reserve € 69,767 € 69,767
Inkoop eigen aandelen
Overige
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves € 180,719 € 180,719
Overgedragen winst (verlies) € 167,384 € 294,642
Kapitaalsubsidies
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN € 2,905,403 € 1,970,302
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Kredietinstellingen
Overige leningen
Schulden op ten hoogste één jaar € 2,898,299 € 1,958,302
Financiële schulden € 50,878
Kredietinstellingen € 50,878
Overige leningen
Handelsschulden € 2,194,507 € 855,830
Leveranciers € 2,194,507 € 855,830
Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten € 327,231 € 299,846
Belastingen € 43,277 € 116,966
Bezoldigingen en sociale lasten € 283,954 € 182,880
Overige schulden € 50,000 € 79,242
Overlopende rekeningen € 7,104 € 12,000
TOTAAL VAN DE PASSIVA € 4,020,945 € 3,213,103

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot